SMEs AEC Seminar ค้นหาโอกาส สร้างตลาด สปป.ลาว| ทิพยประกันชีวิต กับก้าวกระโดดที่สำคัญ “Great Leap Forward”|
	ระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งล่าสุดของ Berkshire Hathaway ที่เมือง Omaha รัฐ Nebraska เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีเด็กหญิงวัย 12 ขวบคนหนึ่ง ซึ่งสู้อุตส่าห์เดินทางมาร่วมประชุมจาก Florida ได้ถามกูรูใหญ่ของโลกการเงินและการลงทุน Warren Buffett กับ Charlie Munger SCG Packaging : From Paper to Packaging|
	“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change.” แม้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจริงหรือไม่ที่คำพูดประโยคนี้เป็นของชาลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ผู้ประพันธ์ The Origin of Species (กำเนิดของสรรพชีวิต) อันเป็นต้นแบบของการศึกษาด้านชีววิทยาในยุคใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หรือเป็นการสรุปความของผู้เขียนหนังสือในยุคหลัง แต่ประโยคข้างต้น ยังคงมีพลังสำหรับมุมมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตของมนุษย์และองค์กรธุรกิจ DTI จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ|
	ความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทย ที่ผ่านช่วงเวลาที่หลากหลาย จากยุคสงครามเย็นเราได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรสำคัญคือสหรัฐอเมริกา ทำให้กองทัพไทยมีความทันสมัย พร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ได้ ด้วยการใช้งบประมาณไม่มากมายนัก 

SMEs AEC Seminar ค้นหาโอกาส สร้างตลาด สปป.ลาว

ทิพยประกันชีวิต กับก้าวกระโดดที่สำคัญ “Great Leap Forward”

SCG Packaging : From Paper to Packaging

DTI จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Must Read

 • Sep 22 , 2015

  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม หรือ METI ของประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องแบบโอตาไก (Otagai Business Continuity : Otagai BC) เพื่อช่วยเหลือการผลิตให้แก่กันหลังเกิดภัยพิบัติต่างๆ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างประเทศและเตรียมรับกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 • Sep 09 , 2015

  ชะตากรรมของเกษตรกรไทยผู้ซึ่งผลิตอาหารให้คนทั่วโลกได้บริโภคมิให้อดอยาก ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศและพ่อค้าคนกลางเท่านั้น มันยังขึ้นอยู่กับระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกกำหนดโดยตลาดโลกอีกด้วย

 • Jul 31 , 2015

  ความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทย ที่ผ่านช่วงเวลาที่หลากหลาย จากยุคสงครามเย็นเราได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรสำคัญคือสหรัฐอเมริกา ทำให้กองทัพไทยมีความทันสมัย พร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ได้ ด้วยการใช้งบประมาณไม่มากมายนัก 

 • Jul 31 , 2015

  ภารกิจสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อนำไปใช้งานในเหล่าทัพต่างๆ ทดแทนการนำเข้า ไปจนถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย แม้สถาบันแห่งนี้จะตั้งมาเพียง 6 ปี แต่ก็สามารถสร้างผลงานที่น่าสนใจออกมาได้หลากหลาย

 • Jul 31 , 2015

  เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle)

  สทป. ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับ  ร่วมกับกองทัพ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อวิจัยพัฒนายานไร้คนขับให้ตรงตามความต้องการใช้งาน  ให้ได้ต้นแบบส่งให้หน่วยงาน  ผู้ใช้ทดลองใช้งานและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อเข้าสู่สายการผลิตโดยมุ่งเน้นภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศ ปัจจุบันมีต้นแบบระบบยานไร้คนขับที่ดำเนินการอยู่ประกอบด้วย

B-School

 • Sep 09 , 2015

  “จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมไทยจะขาดแรงงานฝ่ายผลิตประมาณ 3 แสนคน เพราะแรงงานสูงอายุส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานที่มีฝีมือซึ่งถึงเวลาปลดเกษียณ สะท้อนว่าในอนาคตประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงานประเภทดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย”

 • Sep 09 , 2015

  Graduate School of Management and Innovation คือชื่อเต็มๆ ของสถาบัน GMI ซึ่งอยู่ในสังกัดของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมี Keywords สำคัญอยู่ 2 คำ นั่นคือ Management หรือการบริหาร และ Innovation หรือนวัตกรรม ในเบื้องต้นจึงฟันธงได้ไม่ยากว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้มุ่งมั่นจะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร และเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรและสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Sep 09 , 2015

  ปี 2559 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ ก็จะก้าวเข้าสู่บรรยากาศของเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC โดยพร้อมเพรียงกันแล้ว หากมองดูในเวลานี้ ความเปลี่ยนแปลง การตั้งรับ การเตรียมตัวให้พร้อม เกิดขึ้นมากมายในหลายบริบท และในหลักสูตร MBA หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็เช่นกัน ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหลักสูตร หรือมีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่สนใจขยายตลาดหรือธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนด้วย

MBA Gen

 • Sep 09 , 2015

  นอกจากความรู้ด้านบริหารธุรกิจที่ ณัฏฐ์ วัชรเมธีวรนันท์ หรือ นัท นักศึกษาหลักสูตร MBA ภาคปกติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า NIDA ได้รับสมความตั้งใจ กับการตัดสินใจมาเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ทันทีที่เรียนจบในหลักสูตรปริญญาตรีจากภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว สิ่งที่นัทได้รับไปแบบเต็มร้อยจากการเรียนที่นิด้าอีกก็คือ ประสบการณ์ ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียนเล่มไหนนั่นเอง

 • May 28 , 2015

  เพราะได้ผ่านประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรมา 3 ปี ทำให้ ณัฐ ตราฐิติพันธุ์ มองเห็น Career Path หรือเส้นทางบนอาชีพของเขาได้ชัดเจนขึ้น พร้อมกับการตระหนักว่าการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมเครื่องจักรและการทำงานในสายวิศวกรแต่เพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เพียงพออีกต่อไป

 • Apr 16 , 2015

  ความสำเร็จของเว็บไซต์ The TripPacker.com เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีแฟนเพจมากกว่า 6 แสนคน น่าจะมาจากการกล้าเปิดประสบการณ์ใหม่ของเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็น แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ให้ไม่มีโฆษณามารบกวนในขณะที่เปิดเข้าชมภาพและข้อมูลต่างๆ ในเว็บ

 • Sep 09 , 2015

  ด้วยคุณภาพที่ดีมาตั้งแต่ ผลปาล์มน้ำมัน ซึ่งปลูกโดยเกษตรกรภาคใต้ของไทย ได้ส่งไม้ต่อให้ น้ำมันปาล์มดิบ ที่ผลิตโดย บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ได้รับความไว้วางใจทั้งจากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศในคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบที่ไม่เป็นสองรองใคร 

 • Aug 04 , 2015

  ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ถ้าเราจะกล่าวถึงการเอากิจการหรือบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น แต่ความใหม่และน่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าถ้าเรากำลังกล่าวถึงบริษัทขายน้ำมันของเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศลาว หรือ สปป.ลาว 

 • Jun 22 , 2015

  ญี่ปุ่นส่งนักธุรกิจออกไปแสวงหาโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง “บูชิโด” หรือวิถีแห่งนักรบของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่แทรกซึมอยู่ในสังคมญี่ปุ่นอย่างแยกไม่ออก ก็ติดตามผู้บริหารองค์กรญี่ปุ่นที่เข้าไปทำธุรกิจในต่างแดนด้วยเช่นกัน

 • May 22 , 2015

  ปี 2557 คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ด้วยการแยกทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานออกจาก 2 กลุ่มธุรกิจเดิม คือ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย จัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

 • Mar 12 , 2015

  ในอดีตคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน สอนนักศึกษา ต่อมาผู้บริหารเล็งเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นภาษาสากลจึงเลือกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอนและการสื่อสาร ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้มาเรียน

Finance

Marketing

 • Sep 21 , 2015

  กลุ่มตะนาวศรี เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของบริษัท และธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มตะนาวศรี พร้อมทั้งเผย กลยุทธ์และแผนการตลาด เพื่อยกระดับไก่บ้านตะนาวศรี สู่การเป็นผู้นำไก่บ้านสายพันธุ์ดีระดับโลก

 • Sep 10 , 2015

  เห็นได้น้อยลงเรื่อยๆ แล้ว ที่ใครไปซื้อเนื้อหมู แล้วคนขายห่อเนื้อหมูด้วยใบตองยื่นให้

  เดี๋ยวนี้คนทั่วโลกนิยมเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตกันทั้งนั้น โดยหยิบเนื้อหมูจากเชลฟ์ พิจารณาเนื้อหมู ดูบรรจุภัณฑ์ วันหมดอายุ ก่อนเดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ 

 • Sep 09 , 2015

  ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ไม่มีใครไม่รู้จัก “โออิชิ กรีนที” ผู้นำตลาดชาเขียวของประเทศไทย ที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคครอบคลุมทุกโอกาสการดื่ม จนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดชาเขียวเป็นอันดับหนึ่ง

 • Sep 09 , 2015

  สานต่อความต้องการชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง และสร้างชาติมั่นคง กับกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงชุมชน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทีเอ็มบี จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ พลพรรคจิตอาสา ทั้งอาสาสมัครทีเอ็มบี เยาวชนไฟ ฟ้า และชาวชุมชนคลองยายจิ๋ว ส่งมอบโปรเจกต์ “บางปูแลนด์ พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งชุมชนคลองยายจิ๋ว” ภายใต้โครงการ “ไฟ ฟ้า อินอะบ็อกซ์ 2015” (FAI-FAH In-A-Box 2015) การแสดงพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมจุดประกายชุมชนให้ร่วมกัน “เปลี่ยน” เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น 

 • Sep 09 , 2015

  เป็นภาคเอกชนรายแรกๆ ของไทย ที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะริเริ่มธุรกิจของตนเองขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประเด็นทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ซึ่งร่วมกับสถาบัน Change Fusion ประกาศผล 4 กิจการเพื่อสังคมที่ชนะเลิศจากโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” หรือ “Banpu Champions for Change 5”

 • Sep 09 , 2015

  ท่ามกลางภาวะความผันผวนของน้ำมันโลก การแสวงหาและพัฒนาพลังงานทดแทนดูจะเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรีบพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว เพื่อรับมือกับปัญหาความขาดแคลนพลังงานซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ 

 • Aug 05 , 2015

  สัมภาษณ์ผู้บริหารคราใด หากมีคำถามเกี่ยวกับกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มักจะได้รับคำตอบว่า คน เป็นกำลังสำคัญที่สุด แต่หากจะทำให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน ย่อมต้องมี คนที่มีทักษะ มีความรู้ แบบรู้ลึก รู้จริง ปฏิบัติภารกิจตรงตามสายงานโดยไม่ขาดตกบกพร่อง

 • Aug 05 , 2015

  ยังคงจัดกิจกรรมที่มีแต่คำว่า “ให้” อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด มูลนิธิวังขนายได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อกีฬาให้กับเยาวชนจำนวน 8,500 คนที่อยู่ในโรงเรียนบริเวณรอบโรงงานของกลุ่มวังขนาย ทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม ลพบุรี และชัยนาท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้สนใจการเล่นกีฬา ภายใต้แนวคิดกิจกรรมที่ว่า “สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้” 

Entrepreneur

 • Aug 13 , 2015

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ไทย รุกหารือสถาบันการเงินทั่วประเทศ เพื่อผลักดันแนวทางขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

 • Aug 04 , 2015

  จากธุรกิจครอบครัว มีร้านอยู่ 3 สาขา ในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว แต่ทันทีที่มองเห็นโอกาสว่าเกิดการขยายตัวของการก่อสร้างในประเทศลาวอย่างมีนัยสำคัญ กอปรกับตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลาวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปี

 • Apr 21 , 2015

  จากประสบการณ์ที่สั่งสมในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 20 ปี เมื่อถึงวันที่ วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ พร้อม เธอไม่รอช้าก่อตั้ง บริษัท เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกับการพัฒนาตนเองสู่การเป็น Developer และดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุด Exclusive กับผลงานแรก เดอะซี ศรีราชา (The Zea Sriracha) 

AEC

 • Sep 09 , 2015

  หากเอ่ยชื่อ “กาซ้าง” กับชาวลาว ชื่อนี้การันตีได้ถึง ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ที่พวกเขามั่นใจได้ในคุณภาพ โดยแบรนด์ “กาซ้าง” ที่ประเทศลาว ก็คือแบรนด์ “ตราช้าง” ที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG นั่นเอง

 • Aug 21 , 2015

  สิ่งสำคัญในความสำเร็จของการทำธุรกิจและการลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการจัดองค์ประกอบที่ลงตัว ดั่งคำกล่าวที่เรามักได้ยิน put the right man into the right job in the right place at the right time นั่นย่อมแสดงว่า การเลือกคน เคาะเรื่องงาน วางสถานที่ และกำหนดเงื่อนเวลา หากได้รับการจัดสรรให้ถูกที่ ถูกคน ถูกจังหวะและเวลาอย่างลงตัว สามารถนำมาซึ่งโอกาสของความสำเร็จ

 • Aug 21 , 2015

  หากนักธุรกิจ นักลงทุนคนไทยอยากเข้าไปทำธุรกิจใน สปป.ลาว ด้วยภาษาที่พูดคุยกันเข้าใจ ก็ช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสารไปได้ประการหนึ่ง แต่ด้วยวัฒนธรรม พื้นฐานความคิด และการปกครองที่แตกต่างจากไทย หากไม่ศึกษาให้ดีก่อน โปรเจกต์ที่วาดฝันไว้อาจล้มพับตั้งแต่ยังไม่เริ่ม หรือเริ่มแล้วอาจจะโดนเบรก...เอี๊ยด!

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Oct 12 , 2015

   

  นพ.ดุลย์  ดำรงศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ Bangkok Breast  Cancer Support Group ร่วมรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม จัดงาน October Go Pink 2015  กระตุ้นให้ผู้หญิงป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคร้าย  ในงานจัดแพทย์ให้ความรู้พร้อมแนะนำการรักษาโรคมะเร็งเต้านม  ฟังประสบกรณ์ตรงจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม  และชมสาธิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง  ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 • Oct 12 , 2015

   

  สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ “สำเร็จไว ถ้ำใช้สมองเป็น” โดย “ดร.วีรพงษ์ ศรัทธำผล” หรือ “โค้ชเพียว” นักสร้างสมองแห่งความสาเร็จ จาก “เด็กไร่อ้อย” สู่ “ดุษฎีบัณฑิต” มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ด้วยการใช้ “สมอง”

  โค้ชเพียว นักสร้างสมองแห่งความสาเร็จ เติบโตจากเด็กในไร่อ้อย รับจ้างทางานทุกอย่าง เพราะฐานะยากจน ด้วยความจนทาให้โค้ชเพียวเริ่มคิดที่จะใช้สมองของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งด่านแรกของการใช้สมองไปสู่ความสาเร็จ คือ การใช้สมองทางด้านการศึกษาตั้งแต่เด็กจนโต โค้ชเพียวจึงมีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง จากเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเรียนพิเศษ สามารถสอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาได้ จนก้าวเข้าสู่ความสาเร็จอีกขั้นด้วยการสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว

 • Oct 09 , 2015

   

  ตลาดไอยรา ปทุมธานี ชวนคุณ อิ่มกาย อิ่มใจ และมีสุขภาพที่ดี ตลอดช่วง เทศกาลกินเจ กับงาน “ อาหารเจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย ” ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 – 20.00น. ชวนมาอิ่มกับหลากหลายขบวนอาหารเจเลิศรส  หลากหลายเมนู จากทุกทิศทั่วไทย อาทิเช่น  ยากิโซบะเจ กระเพาะปลาน้ำแดงเจ ขนมจีนน้ำยาเจ 4 ภาค ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ หมูย่างเจ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจ หอยทอดเจ ผัดไทเจ สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาเจ เจแซ่บอีสาน ฯลฯ พร้อมด้วยผลไม้เกรดเอจาก “ไอยรา พรีเมี่ยมฟรุ๊ต” ผลไม้ไทยตามฤดูกาลเกรดส่งออก และผลไม้นำเข้าทุกชนิดจากทั่วโลก ที่ผ่านการคัดสรรทั้งคุณภาพ และรสชาติที่ดีที่สุดมาจำหน่าย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 061-819-5122,02-520-3255

 

School Move

 • Sep 21 , 2015

  หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) โชว์คุณภาพระบบการศึกษาระดับมาตรฐานโลก เชิญผู้ปกครอง พร้อมนักเรียนและนักศึกษาไทยร่วมงาน “นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งที่ 21” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายนนี้

 • Sep 15 , 2015

  *1 เดือนสุดท้ายอย่าพลาดโอกาสเข้าเรียนในโครงการที่จะเตรียมความพร้อมให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างมั่นใจ*
  รีบสมัครเลยวันนี้ - 9 ต.ค 58 เปิดการศึกษา 11 ม.ค. 59
  YMBA NIDA รุ่นที่ 41 ครั้งที่ 2
  ***สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง***
  1. Download ใบสมัครได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์คณะ http://mba.nida.ac.th/en/ymba-schedule.html
  2. สมัครผ่านทาง Online ของสถาบัน http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
  สอบถามโทร 02-727-3932, 02-727-3934

 • Sep 10 , 2015

  ‘อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ’ จับมือ ‘มัชรูม เทเลวิชั่น’ สร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ “อายุน้อย ้อยล้าน อคาเดมี” เปิดหลักสูตรจากประสบการณ์จริง เปิดไอเดีย แชร์โนฮาว (Know-How) และฮาวทู (How-To) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง และทำอย่างไรจึงจะเติบโต ต้องดำเนินกลยุทธ์ อย่างไร ไปจนถึงกระบวนการต่อยอด พลิกมุมคิดสู่ธุรกิจพันล้าน ทำอย่างไรให้ยั่งยืน 

 

Management

 • Aug 05 , 2015

  เชื่อว่าทุกองค์กรตระหนักเป็นอย่างดีว่าคุณภาพของ ทรัพยากรบุคคล คือสิ่งสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ  องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง หรือ เติบโตแบบฉาบฉวย หรือ ในบางครั้งอาจจะถดถอยตกต่ำลงและหายไปในที่สุด

 • Jun 05 , 2015

  นับเป็นปัญหาเรื้อรังของการวิจัยบ้านเรา ที่งานวิจัยมักถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยครั้งว่า “ทำออกมาทำไม ทำมาแล้วก็เอาขึ้นหิ้ง” แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อลบความคิดนี้ออกไปจากสังคม ด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ก้าวข้ามผ่านข้อกล่าวหานี้ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะทำได้แค่บรรเทา แต่ไม่ถึงขั้นที่จะลบออกไปจากความคิดของผู้คนได้

 • May 28 , 2015

  ทำงานบริษัทไหน ใครๆ ก็อยากมีความสุขกับงาน กับหัวหน้างาน กับเพื่อนร่วมงาน แต่บริษัทหรือองค์กรใดจะทำให้พนักงานของตนรู้สึกรัก ผูกพันกับองค์กร (engagement) และทำงานด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ใช่เรื่องง่าย

 

Cool Tech

 • Jun 23 , 2015

  ลืมกระดานไวต์บอร์ด หน้าจอฉายสไลด์ แบบเดิมไปเลย ทันทีที่ได้รู้จักและทดลองใช้ Touchscreen LED Backlight Monitor หรือ Interactive Whiteboard จาก บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด เพราะเจ้า “Big Pad” นี้ จะมาเป็นผู้ช่วยสุดอัจฉริยะที่ทำให้ทุกงานของคุณ กลายเป็นเรื่องง่าย น่าสนใจ และสนุก ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

 • May 28 , 2015

  ไอเอฟเอส บริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรชั้นนำระดับโลกเปิดตัว “ไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่น 9” (IFS Applications 9) เวอร์ชั่นหลักใหม่ล่าสุดในแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (enterprise) ที่พัฒนาต่อยอดอีกขั้น ไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่น 9 จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง โดยทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมธุรกิจได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นและให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ต้องขอบคุณนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าจอใช้งานใหม่ที่ดึงดูดด้วยฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ความสามารถ ในการปรับแต่งให้ดีขึ้นและโครงสร้างสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่

 • Jan 15 , 2015

   บริษัท เอ็นไอไอที เทคโนโลยี จำกัด (NIIT Technologies Ltd. / NSE: NIITTECH) องค์กรผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เฉลิมฉลอง 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ทำงานร่วมกัน เอ็นไอไอทีให้บริการที่ครอบคลุมหลายด้านที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการการทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายของโตโยต้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่น การดูแลรักษา และการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายให้กับโตโยต้า ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ของเอ็นไอไอที และยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศอินโดนีเซีย และอินเดียอีกด้วย

   

Cool Life Style

 • Sep 10 , 2015

  คำว่า Slow Life ที่เป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไป ทว่าเหมาะสมกับเวลา มีสาระ และมีความละเมียดละไมในเรื่องต่างๆ กับงานแฮนด์เมด งาน Craft ที่ต้องใช้ความละเมียดละไม ความตั้งใจทำ ตั้งใจประดิษฐ์ เป็นเรื่องสอดคล้องกันที่กำลังได้รับความสนใจในยุคที่อะไรๆ ต่างก็เร่งรีบ เร่งผลิต

 • Aug 05 , 2015

  “การจะปลูกผักเป็นแปลง ทำได้โดยใช้จอบขุดหน้าดินให้ลึกประมาณ 8” พลิกกลับดินบนลงล่าง ตากดินให้แห้งประมาณ 5-7 วัน หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม...”

 • Jul 15 , 2015

   

  การมีสุขภาพที่ดี นอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้ว ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ สารอาหาร และวิตามินต่างๆ อย่างครบถ้วน ให้มีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

  โดยวิตามินต่างๆ ที่มักพบใน ผัก และผลไม้ที่เราสามารถหารับประทานได้อย่างง่ายๆ อาทิ ส้ม, องุ่น, ฝรั่ง, กีวี่, แอปเปิ้ล เป็นต้น ซึ่งหากสาวๆ หรือหนุ่มๆ รุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนผักและผลไม้สดได้นั่นคือ น้ำผลไม้

  ดร.เลี้ยม วงศ์ผาบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบคุณภาพ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ได้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation center) โดยได้นำน้ำผลไม้ต่างๆ มาวิเคราะห์ และทำการวิจัย พบว่า น้ำผลไม้ ที่ขายอยู่ตามท้องตลาด มีส่วนผสมของวิตามินนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ วิตามินA, C, E, B1, B2 และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งคุณประโยชน์ของวิตามินเหล่านี้ มีส่วนช่วยให้ร่างกายเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ , ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร, ช่วยเพิ่มความต้านทานของร่างกาย รวมถึงช่วยบำรุงผิวพรรณให้แลดูสดใส โดยเมื่อนำน้ำผลไม้มาลีในกลุ่มเดียวกันมาเทียบกับแบรนด์อื่น พบว่าน้ำผลไม้มาลี มีวิตามินซีที่สูงที่สุด ซึ่งวิตามินซีเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินซีขึ้นเองได้และร่างกายยังไม่สามารถเก็บสะสมวิตามินซีได้เนื่องจากวิตามินซีนั้นเป็นวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้ ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยวิตามินซีมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทุกส่วนในร่างกาย ช่วยชลอความเสื่อมของร่างกาย เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเป็นตัวสร้างคอลลาเจนชั้นดี หรือแม้กระทั่งสามารถป้องกันหวัดได้”

  เมื่อทราบกันแล้วว่าวิตามินซีดีอย่างไร มาลีขอสนับสนุนผู้บริโภคทุกคนให้หันมาใส่ใจสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อร่างกายที่แข็งแรง พร้อมผิวพรรณที่ผุดผ่องสดใส จากภายในสู่ภายนอก ด้วยน้ำผลไม้มาลี วิตามินซีแน่นทุกหยด ครบทุกกล่อง