GMI เซ็น MOU กับ ปตท. พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ร่วมกับ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์    รวมทั้งเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับพนักงานในกลุ่ม ปตท. และเปิด Logistics Academy  ในวันจันทร์ที่ 17  สิงหาคม 2558  ณ ห้อง Banquet ชั้น 5 อาคาร EnCo C  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความความร่วมมือ โดยมี ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และ คุณสมศักดิ์ เปรมมณี รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือ   นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมเสวนา  โดย คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “โลจิสติกส์อุตสาหกรรมกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย”      และ คุณสมศักดิ์  เปรมมณี กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ดร.สมนึก  งามชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ อาจารย์วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ  ร่วมเสวนาในหัวข้อ “How Logistics Value Chain Creates Competitive Advantage”

เสวนา "อายุน้อยร้อยล้าน"

 

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางอายุน้อย ร้อยล้าน” วิทยากรประกอบด้วย จากซ้ายไปขวา คุณอรรฆรัตน์ นิติพน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัชรูมเทเลวิชั่น จำกัด, คุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.เอ็น. มอเตอร์ คาร์ จำกัด, คุณนพปฎล พิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีวานา สปา จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำการเสวนา ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

TNI รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม TPM Supervisor

 

TPM (Total Productive Maintenance) คือ เครื่องมือในการสร้างผลกำไรให้องค์กรผ่านการลดความสูญเสียอย่างเป็นระบบ ดังนั้นองค์กรที่มุ่งทำกิจกรรม TPM แบบ Profitable TPM จึงจำเป็นต้องมีผู้บริหาร TPM ที่ทำหน้าที่ ส่งเสริมผลักดัน และดำเนินกิจกรรม TPM ขององค์กรเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำกิจกรรมนี้อย่างมีส่วนร่วม

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง TPM ในองค์กรเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม TPM ได้อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการเพิ่มผลกำไรอย่างแท้จริง จึงได้จัดทำหลักสูตร TPM Supervisor Certification Program เพื่อสร้างผู้บริหารระดับกลางที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริม และร่วมกับผู้บริหารผลักดันกิจกรรม TPM ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.สร้าง TPM Supervisor เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม TPM
2.สร้างบุคลกรที่สามารถร่วมผลักดันกิจกรรม TPM ร่วมกับผู้บริหาร
และที่ปรึกษา TPM ได้อย่างเป็นระบบ

วิธีการอบรม
บรรยาย + Work Shop Training

หลักสูตรนี้แหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับกลางส่งเสริมกิจกรรม TPM

วิทยากร
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน TPM และ คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
•อาจารย์วินัย เวชวิทยาขลัง
•อาจารย์พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา
•อาจารย์สุรเดช ภัทรวิเชียร
•อาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร

กำหนดการวันอบรม เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องปฎิบัติการและบรรยาย MONOZUKURI อาคาร D ชั้น 3 ห้อง D302, D303
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

•อบรมวันที่ 1 (14 ต.ค. 58) Introduction to TPM
•อบรมวันที่ 2 (15 ต.ค. 58) Kobetsu Kaizen : Focus Improvement (FI) Pillar

•อบรมวันที่ 3 (21 ต.ค. 58) Jishu-Hozen : Autonomous Maintenance (AM) Pillar

•อบรมวันที่ 4 (22 ต.ค. 58) Support Pillars (Training&Education,Office
Improvement,Quality Maintenance,Early Management,Safety Health & Environment)

•อบรมวันที่ 5 (4 พ.ย. 58) Keikaku-Hozen : Planned Maintenance (PM) Pillar

•อบรมวันที่ 6 (11 พ.ย. 58) TPM Final Presentation

หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ต.ค. 58
อัตราค่าลงทะเบียน 12,000 บาท (รวม VAT 7% แล้ว)
สามารถแบ่งชำระได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 6,000 บาท
(อบรมครบ 6 ครั้ง ได้รับใบประกาศนียบัตร)
รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน เรียบร้อยแล้ว

สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/r8C0OcXDda
หรือสอบถามได้ที่คุณปูราณี บุญศรี ในวันและเวลาทำการ
โทร 02 763 2600 ต่อ 2763 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อำพลฟูดส์ ร่วมถ่ายถอดองค์ความรู้ในสัมมนาวิชาการ “เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach มืออาชีพยุค AEC”

 

 

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิติวรา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และดร.ธิติวรรณ สินธุ์นอก ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์องค์กรชั้นนำ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการ “เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach มืออาชีพยุค AEC” ซึ่งจัดขึ้นโดย นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 6 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เครือกรุงเทพดุสิตเวชการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2558ในหัวข้อ “Global Alliance to Excellent Health Care ที่จัดโดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลในเครือได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล งานสัมมนาวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 โดยมีแพทย์ชื่อดังจากทั่วโลกและประเทศไทยร่วมถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคทุกแขนง พร้อมเทรนด์ใหม่ทั้งในด้านการรักษา การพยาบาล และการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งปาฐกถาพิเศษ โดย ผศ. ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับศิลปวัฒนธรรม”

ค่าลงทะเบียนการประชุมท่านละ 1,500 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าลงทะเบียนจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชอัธยาศัย ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.bdmsannualmeeting.com โทร.094-236-4268

MAGAZINE

 

 

 Biz Move

 • Jul 22 , 2016

           ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โดยมีนักศึกษาน้องใหม่และนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน  พร้อมทั้งมีสวัสดิการคอยดูแลทุกคนในค่ายอย่างดีเยี่ยม ณ ฟาวเทนทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

            อาจารย์นวรัตน์ ก๋งเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหลอมรวมพฤติกรรมของน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็นครอบครัวเดียวกัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง กิจกรรมนี้จะเป็นตัวช่วยหล่อหลอมทุกคนให้เป็นครอบครัวศิลปศาสตร์ เพราะนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักกัน สร้างความรัก ความผูกพัน และมีประสบการณ์ร่วมกัน และยังเพื่อเป็นการสืบทอดกิจกรรมสร้างเสริมความกล้าแสดงออกจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

          ศักดิ์พล อุดมสินประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยถึงความรู้สึกในครั้งนี้ ว่า “กิจกรรมรับน้องสำหรับผม มองว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกเมื่อจบช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไป แต่ความคิดผมเปลี่ยนเมื่อกลับมาจากค่ายรับน้องเพราะนอกจากความสนุกแล้ว ยังได้ความผูกพันระหว่างเพื่อน พี่ และอาจารย์อีกด้วย เพราะนั่นทำให้ผมมั่นใจได้ว่า อย่างน้อยในวันที่ไม่เหลือใครที่บ้านศิลปศาสตร์หลังนี้ ผมจะยังมีเพื่อน พี่ และอาจารย์อยู่ครับ”

          ด้านศศิรัชญ์ สถิตวรรณรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริมว่า “ตนอยู่ฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์น้องๆ และทุกคนในค่าย เพื่อเตรียมพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการแจกจ่ายยา โดยจะมีกล่องยาพกติดตัวตลอด ในกล่องยาก็จะมียาสามัญหลักๆ และมีอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้น กรณีทำกิจกรรมแล้วถูกมดกัด แพ้ฝุ่นละออง เป็นลม หรือหกล้ม ตนและเพื่อนๆ ในฝ่ายพยาบาลจะต้องเตรียมความพร้อม และมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา”

 • Jul 22 , 2016

   

  “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จับมือ “แมคโดนัลด์” จัดโปรโมชั่นแรง! ออกแคมเปญ “Back to  Campus” แลก 1 ฟรี 1 สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี อิ่มได้ไม่ต้องใช้เงินสด เพียงใช้คะแนนสะสม Forever  Rewards 900 คะแนน แลกรับแมคฟิช / ซามูไร เบอร์เกอร์หมู หรือแมคไก่ 1 ชิ้น รับเพิ่มอีก 1 ชิ้นฟรีทันที (ในชนิดเดียวกัน)  หรือใช้คะแนนสะสม Forever Rewards200 คะแนน แลกรับพายสับปะรด หรือพายข้าวโพด 1 ชิ้น รับเพิ่มอีก 1 ชิ้นฟรีทันที (ใน  ชนิดเดียวกัน) ที่แมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2559

  ยกเว้นสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ 2 (ทางเชื่อมชั้น 2) / เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 2 / เดอะมอลล์ บางแค 2 / เดอะมอลล์  ท่าพระ 2 / อิมแพค เมืองทอง ธานี / เอ็มควอเทียร์ / สาขาภายในสนามบิน / เคาน์เตอร์ของหวาน / บริการไดร์ฟทรู / บริการแม  คดิลิเวอรี่ และรถไฟฟ้าบีทีเอส 10 สาขา

   

   

   

   

   
 • Jul 22 , 2016

   

   

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมเสวนา หัวข้อ "ชุบชีวิต ธุรกิจ SMEs" ใน พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

School Move

 • Jul 11 , 2016

   

  แคนนอน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “แคนนอน เอ็กซ์พลอราทอเรียม” (CANON EXPLORATORIUM) ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ แห่งใหม่ใจกลางกรุง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Interactive ที่สนุก และเข้าใจง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ศักดิ์ดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ มร.ฮารุกิ เทราฮิระ ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ศาสตร์ตราจารย์ ดร.บัณทิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงาน

  โดยในบริเวณเดียวกันนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จัดแสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพซึ่งหาดูได้ยาก อาทิ กระบวนการดาแกโรไทป์ กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กล้องสายลับที่ใช้ในสงครามเย็น และกล้องนานาชนิดที่หาชมได้ยาก

  งานนี้แคนนอนใช้งบประมาณ 3 ล้านบาทในการพลิกโฉม ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ “แคนนอน เอ็กซ์พลอราทอเรียม” (CANON EXPLORATORIUM) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบ Interactive ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพครบวงจร เช่น มีหน้าจอระบบสัมผัสเปรียบเทียบภาพให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้เข้าชมปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของกล้อง ไม่ว่าจะเป็น ขนาดเซ็นเซอร์ ขนาดรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ ระยะโฟกัส เป็นต้น

  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชม “แคนนอน เอ็กซ์พลอราทอเรียม” (CANON EXPLORATORIUM) และพิพิธภัณฑ์เทคโน โลยีทางภาพฯ  สามารถเข้าชมได้ที่ ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

 • Jul 07 , 2016

           นางสาวพัทธนันท์ แซ่ล้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาวพลอยชนก ฤกษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับทุนเรียนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี  จาก Guilin University of Technologyประเทศจีน

   

   

            นางสาวพัทธนันท์ แซ่ล้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เมื่อทราบข่าวจากสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จึงรู้สึกว่าโอกาสดีๆ เช่นนี้ จะต้องลองดู และทุนการศึกษานี้ไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียนใดๆ เพียงแค่เตรียมแฟ้มประวัติส่วนตัวภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์ เพื่อดูความสามารถพื้นฐาน ทุนการศึกษานี้ ทางมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนจะเป็นผู้ดูแลค่าเรียน และค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก เป็นทุนไม่มีเงื่อนไขในเรื่องการกลับมาชดใช้ แต่มีกติกาว่าจะต้องมีความประพฤติที่ดี เหมาะสม และต้องตั้งใจศึกษาให้ครบตามระยะเวลาที่ทางโครงการกำหนด

   

   

           นางสาวพลอยชนก ฤกษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลังจากที่ทราบว่าผ่านการคัดเลือกรู้สึกดีใจและตื่นเต้น เพราะนี่นับเป็นครั้งแรกที่ตนได้เป็นนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

  “ความคาดหวังหลังจากที่จบโครงการนั้น พลอยคิดว่า ระยะเวลาหนึ่งปีนั้น แน่นอนจะต้องผลักดันความกล้าพูด ฟัง อ่าน เขียน ออกมา เพื่อความเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิต พลอยตั้งใจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาให้มากที่สุด เพื่อจะได้สามารถนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ น้องๆ ได้ฟัง หรือใครที่สนใจทุนการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะทุนแลกเปลี่ยนด้านภาษา ไม่ควรพลาด โอกาสดีๆ อยู่แค่เอื้อม”

 • Jul 06 , 2016

   

   

  "มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)" ขอเชิญนักศึกษาและพนักงานบริษัทที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด เข้าสมัครชิงทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและไม่เต็มจะนวน เพื่อเข้าศึกษาปริญญาโทที่วิทยาเขตกรุงเทพฯและจะได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าการศึกษาในประเทศอเมริกาเมื่อการศึกษาลุล่วงผู้สมัครจะเป็นคนเชื้อชาติไทยหรือต่างชาติก็ได้

   

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครชิงทุนมีดังนี้

  • ปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชน
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมชิงทุน มีดังนี้

  • จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อนำด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0/4/0 หรือเทียบเท่า
  • ผลการสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า IELTS 6.0 TOEFL 81 หรือ PTE 51*
   *ผู้สมัครที่ผลการทดสอบ IELTS ต่ำว่า 6.5 จะต้องลงเรียนวิชา ESL เพิ่มเติม
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย (เชื้อชาติไทยหรือมีวีซ่าประเทศไทย)

  การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนมีดังนี้

  ทั้งหมดไม่เกิน3ทุน 1ทุนต่อ1สาขาวิชาดังนี้ 1.ปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2.ปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชน 3.ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

  • ผลการเรียนรวมสูงสุดของผู้สมัครทั้งหมด
  • ผลงานนอกหลักสูตรการเรียนหรือผลงานจากหน้าที่การงาน
  • ผลการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหรือฝ่ายรับสมัคร

  การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวนมีดังนี้

  ทั้งหมดไม่เกิน 10 ทุน

  • มีคุณสมบัติครบตรงตามกับเกณฑ์
  • ผลการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหรือฝ่ายรับสมัคร
  • ผู้สมัคร10คนแรกที่มีคุณสมบัติครบตรงตามกับเกณฑ์จะได้รับมอบทุน

  กำหนดวันรับสมัครและการประกาศผลการชิงทุนการศึกษาเดือนสิงหาคม 2559

  ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร: 25 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2559

  วันตัดสินผลการสมัคร: 25 กรกฎาคม 2559

  วันประกาศผล: 30 กรกฎาคม 2559

  วันเปิดเทอม: 22 สิงหาคม 2559

   

  สมัครและส่งแบบฟอร์มต่างๆได้ที่: http://www.webster.ac.th/admissions/graduate/financialaid.html

   

   

Management

 • Jul 07 , 2016

  การบริหารจัดการพนักงานที่เป็นคนเก่ง หรือที่เรียกว่า Talent ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนัก สำหรับองค์กร ด้วยความเก่งที่มีจำนวนจำกัด บวกกับโอกาสที่มีเข้ามามากมาย ทำให้องค์กรส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่คนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เหตุผลคือ หนึ่ง เพื่อรักษาให้พวกเขาอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน และสอง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ภารกิจดูแลคนเก่งขององค์กรจึงมีหลากหลายรูปแบบ

 • Apr 19 , 2016

  1. สถานการณ์...แห่งสายลมโลกใบนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะของสิ่งที่เรียกว่า “กระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่แปรปรวน” (The wind of change) และพยายามที่จะแสวงหาการเติมเต็มด้วย “ภูมิปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (The Wisdoms for change)

 • Feb 29 , 2016

  ชีวิตคือการเดินทาง...และทุกครั้งของการเดินทางคือการเรียนรู้...ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าชีวิตคนเรานั้นเป็นการเรียนรู้อยู่เสมอ

  เมื่อต้นปีนี้...เป็นการเดินทางที่ไปเป็นแขกรับเชิญงานรับปริญญาของนักศึกษาปริญญาโท-เอกของ Kingston University ที่กรุงลอนดอน

 
 

Cool Case

 • Jul 23 , 2016

         จัดเทสต์รถกันครั้งแรกและ 5 รุ่นรวด สำหรับ MINI แบรนด์รถคอมแพ็คหรูจากอังกฤษที่มีความคล่องตัวสูง ซึ่งทีมนิตยสาร MBA ได้ทดลองขับดูว่ามีความเป็น Go Kart Feeling มากน้อยแค่ไหน ในงาน MINI Driving Experience 2016 ที่สนามปทุมธานี สปีดเวย์

 • Jun 23 , 2016

         จากแนวคิดที่ อยากให้อาคารสำนักงาน  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายและครบวงจร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ วันของผู้เช่าภายในอาคาร และใกล้เคียง วิคเตอร์คลับเดินหน้าทุ่มงบ 40 ล้านบาท เปิดตัว ‘วิคเตอร์คลับ สาทรสแควร์’ (Victor Club - Sathorn Square) สาขาที่ 2 ซึ่งทำให้ดีมานต์ที่เพิ่มขึ้นกว่า 50% ในปีนี้ โดยการเน้นย้ำจุดขายด้านราคา และการบริการ ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางศูนย์กลางธุรกิจ ตกแต่งด้วยดีไซน์ที่สวยงาม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

 • Jun 06 , 2016

  หนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดของไทยจากการจัดอันดับของฟอร์บส์ ปี 2008 คุณวิกรม กรมดิษฐ์  มีชีวิตวัยเด็กที่ลำบากและต้องดิ้นรน แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาล้มเลิกความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ

   

  ด้วยความมุมานะ คุณวิกรมได้สร้างแผนลงทุนที่เป็นธุรกิจแรกของตัวเองขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะงานของเขาทำให้เขาต้องพบกับอุปสรรคอีกอย่าง นั่นก็คือภาษาอังกฤษ เพราะในขณะที่เขาได้ร่วมงานกับชาวต่างชาตินั้น เขาพบว่าเขาไม่สามารถพูดคุยกับผู้ร่วมงานได้อย่างเข้าใจ

  การที่เขาพบกับปัญหานี้ทำให้เขาตระหนักได้ว่าการสื่อสารที่ไม่เข้าใจอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเขาได้ เขาจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญให้ได้ จากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะฝึกฝนและเรียนภาษาอังกฤษเลยเป็นระยะเวลา 3 เดือนจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้เขาสามารถติดต่อธุรกิจกับต่างชาติและได้รับใบอนุญาตการส่งออกจากคณะกรรมการอาหารและยาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทุกวันนี้คุณวิกรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและคล่องแคล่ว

  ทรัพย์สินของคุณวิกรมมีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมกว่า 900 แห่ง และบริษัทที่มีมูลค่าที่สามารถคิดเป็น GDP ต่อปีของไทยได้ถึง10%  ความลับสู่ความสำเร็จของเขาคือการลงทุนไปกับการเรียนรู้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ความอดทน และความซื่อสัตย์ ที่นำไปใช้กับการปรับตัวในสภาพแวดล้อมและองค์กรใหม่ๆ ในการทำงาน

   

  คนหนุ่มสาวในเอเชียต้องเก่งภาษาอังกฤษเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสในการทำงาน              

  จากการวิจัยของ International Herald Tribune ปี 2007 พบว่ามีผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มากกว่า 400 ล้านคน ในขณะที่อีก 300 ถึง 500  ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  นั่นเท่ากับว่ามีผู้ใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 1.5 พันล้านคนบนโลก

  ภาษาอังกฤษคือกุญแจสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะกับคนหนุ่มสาว เพราะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นอาวุธที่มีประโยชน์มากในสนามแข่งขันของการหางาน และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

  นอกจากนั้น ตลาดเอเชียกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจโลก มีความต้องการบุคลากรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำการติดต่อกับบริษัทต่างชาติ การไม่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นอุปสรรคในการติดต่อกับต่างชาติ จึงอาจเป็นตัวขัดขวางความสำเร็จของธุรกิจได้ แม้คุณจะยุ่งจากงานหรือการดูแลครอบครัวมากแค่ไหน แต่คุณก็จำเป็นที่จะต้องหาเวลาในการฝึกภาษาอังกฤษให้เพียงพอ ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยคุณให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพได้

   เพียงใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คหรือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็ทำให้คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ ด้วยเวลาเรียน โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวัน สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาจากยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา ผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อช่วยในกระบวนการเรียนรู้ให้รู้สึกเสมือนจริง นอกจากนั้น คุณไม่จำเป็นต้องรอเวลาเข้าเรียน คุณสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการสมัครและการทดสอบ

  นวัตกรรมการเรียนการสอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และ TOPICA ถือเป็นผู้นำด้านการให้บริการการศึกษาออนไลน์ในภูมิภาค โดย TOPICA Edtech Group ให้บริการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า TOPICA Native ที่ทำให้คุณสามารถร่วมประสบการณ์ครั้งแรกของโลกด้วยการเรียนผ่าน Google Glass โดยมีนักเรียนจำนวนมากที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการพูดและทำคะแนนได้มากถึง 300 ถึง 1000 คะแนน หลังจากเรียนเพียงหนึ่งคอร์ส และส่วนมากมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

   

  คลิก: http://english.topicanative.asia/ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์