Cool Lifestyle

เปิดเวทีจุดประกายความคิด ปรับใช้และพัฒนาห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

นายอธิปัตย์ บำรุง, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ประธานกล่าวเปิดงาน TK Forum 2017 กล่าวว่า “ยุคสมัยเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ข้อมูลความรู้มีปริมาณมหาศาล หลากหลาย และไหลเวียนด้วยความเร็ว การสืบค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องปกติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย การปรับตัวของห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือการปรับมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งประเด็นที่ท้าทายว่า ในโลกยุคใหม่ห้องสมุดจะต้องมิใช่เป็นเพียงแหล่งรวมหนังสือและสื่อหรือทำหน้าที่เพียงให้บริการยืมคืนทรัพยากรแต่เพียงอย่างเดียว

ผลที่ตามมาก็คือ เกิดนวัตกรรมการจัดการห้องสมุดอย่างขนานใหญ่ ทั้งในแง่ของการปรับรูปแบบการใช้งานพื้นที่ห้องสมุดให้ตอบสนองจุดประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ การเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและการเปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมทุกรูปแบบ

ขณะที่ในแง่ของการออกแบบบริการ ก็มีการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวก และการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการเอาใจใส่ให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้ ห้องสมุดยุคใหม่ที่สามารถเผชิญหน้าและฝ่าข้ามความเปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นผลมาจากปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม หรือ Innovation และ ความเข้าใจแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาทักษะ มิใช่การเรียนแบบศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งเน้นการสอนและท่องจำ

ส่วนบรรณารักษ์และผู้บริหารห้องสมุดนั้น เป็นเสมือนผู้นำการเปลี่ยนแปลง การมีวิสัยทัศน์เท่าทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลแล้วนั้นการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ย่อมเกิดขึ้นได้จริง”

นายราเมศ พรหมเย็น, รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า “ทีเคพาร์ค มีพันธกิจหลักในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” เพื่อส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

การจัดประชุมวิชาการประจำปี เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยมุ่งหวังจะทำหน้าที่เป็นเวทีสื่อกลาง เชื่อมโลกแห่งความรู้และประสบการณ์ในระดับสากล มาสู่สังคมการเรียนรู้ของไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย สามารถนำองค์ความรู้หรือข้อเสนอแนะ ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทไทย

การประชุมวิชาการ TK Forum 2017 ในหัวข้อ “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมการแสวงหาความรู้และรูปแบบวิธีการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป จนดูเหมือนว่าห้องสมุดกำลังมีบทบาทต่อสังคมลดน้อยลง และเกิดคำถามว่า ทำอย่างไรห้องสมุดจึงจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและสังคมได้ต่อไป”

ทั้งนี้ Highlight สำคัญของ TK Forum 2017 คือ การได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านมาร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ในอนาคต ตลอดจนแนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ผ่านบทบาทของห้องสมุด รวมถึงตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก โดยใช้ห้องสมุดเป็นเครื่องมือ ได้แก่

1)  มิสเตอร์ เลส วัตสัน ที่ปรึกษาด้านห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ จากสหราชอาณาจักร ผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการปรับปรุงห้องสมุดซัลไทเยอร์เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ คาเลโดเนีย สก็อตแลนด์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนโฉมหน้าการให้บริการและการจัดสรรพื้นที่จนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยลินคอล์น สหราชอาณาจักร

2)  มิสเตอร์ ร็อบ เบราซีลส์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาห้องสมุด จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรนวัตกรรมสังคมชื่อ ‘กระทรวงจินตนาการ’ ซึ่งมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดสร้างสรรค์ ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดใหม่ในการออกแบบและกิจกรรมทางวัฒนธรรม เคยมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มโครงการนวัตกรรมห้องสมุด อาทิ ‘ห้องสมุด 100 ความสามารถพิเศษ’ ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดทำห้องสมุดเด็กในอนาคต, ‘โรงเรียนห้องสมุด’ เป็นโครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์แห่งอนาคตเพื่อให้เข้าใจและเตรียมพร้อมสู่โลกยุคใหม่ซึ่งการเรียนรู้ อาชีพการงาน และการสร้างนวัตกรรม ได้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน

3)  มิสเตอร์ เจเรมี ลาชาล ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กรห้องสมุดไร้พรมแดน ประเทศฝรั่งเศส ที่มีขอบข่ายการทำงานอยู่ใน 20 ประเทศกระจายอยู่ในทวีปยุโรป แอฟริกา ละตินอเมริกา และออสเตรเลีย มีอาสาสมัครทั่วโลกกว่า 500 คน ดำเนินกิจกรรมกระจายหนังสือไปยังผู้ขาดโอกาสและมีผู้ได้รับประโยชน์ถึงกว่า 5 ล้านคน ล่าสุดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ชื่อว่า ‘กล่องความคิด’ หรือ Ideas Box เพิ่งจะได้รับรางวัล WISE Awards ประจำปี 2016 จากองค์กรสุดยอดนวัตกรรมโลกด้านการศึกษา (World Innovation Summit for Education) หลังจากที่ได้รับรางวัล Google Impact Challenge มาแล้วเมื่อปีก่อนหน้า

อนึ่ง ภายในงานได้รับความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาจากผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งรู้และห้องสมุด โดยได้พัฒนารูปแบบการสัมมนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่งจำนวนทั้งสิ้น 430 ราย ทำให้ต้องปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนด และเพื่อมิให้การเผยแพร่องค์ความรู้จากการบรรยายถูกจำกัดอยู่เพียงผู้เข้าร่วมฟังในห้องประชุมเท่านั้น เราจึงได้ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พัฒนา และองค์ความรู้สากล มาเผยแพร่สู่สังคมไทย เพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พัฒนา และปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทไทย

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jun 25 , 2017

   

  EXIM BANK ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2560 สดใส แต่ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกัน SMEs ที่โกอินเตอร์ยังมีสัดส่วนไม่มากเพียง 27% ของมูลค่าส่งออกของประเทศเท่านั้น ส่วนหนึ่งเผชิญปัญหาขาดสภาพคล่องและเงื่อนไขการกู้เงินที่เข้มงวด และมีความกังวลถึงความเสี่ยงในการส่งออก

 • Jun 23 , 2017
  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินเงินอัดฉีด EEC ดันเศรษฐกิจภาคตะวันออกโตขึ้นจากปกติอีกร้อยละ 1.7 ต่อปี สร้างโอกาสให้ SME เพิ่มรายได้ปีละ 6 หมื่นล้าน คาดร้อยละ 70 ตกสู่มือผู้ประกอบการรายย่อยที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและต่อยอด S-Curve เดิม
   
 • Jun 23 , 2017

  ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นผ่านบทความในเวบไซด์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย  เกี่ยบกับ “วิกฤตเศรษฐกิจปี 40 จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยมีเนื้อหาว่า 

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้