September 28, 2020
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 809

นางวรรธนา มงคลศรี (แถวหน้า กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดงานสัมมนา “โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก” หลักสูตร NEO Exporter จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกระบวนการส่งออก การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างมาตรฐานสินค้า และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคให้สามารถเริ่มต้นส่งออกได้ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือนายจอห์น รัทเทอร์ฟอร์ด (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตลาดเงินภาครัฐ ธนาคาร แบงโค บิลเบา วิซคาญ่า อาร์เจนตาเรีย เอส.เอ. (บีบีวีเอ) หนึ่งในธนาคารระดับโลกที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน เกี่ยวกับแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองธนาคาร รวมทั้งการแสวงหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ในงานสัมมนาสำหรับนักลงทุนและผู้ออกตราสารหนี้ภาครัฐ ครั้งที่ 8 จัดโดยบีบีวีเอ ณ เมืองปอร์โต โปรตุเกส เมื่อเร็วๆ นี้

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนางสาวแคทลีน มาลีนนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด และบริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด และนายธวัชชัย เหลืองวรพันธ์ (ซ้ายสุด) กรรมการ บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนรวม 2,257.50 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช กำลังการผลิตรวม 22.2 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พลเอกวิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย” 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานของ EXIM BANK ในรอบ 3 เดือนของปี 2560 ว่า EXIM BANK มีกำไรสุทธิ 362 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 มีเงินให้สินเชื่อคงค้างจำนวน 80,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 7,288 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 4,695 ล้านบาท และมีการชำระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) 36,440 ล้านบาท รวมทั้ง EXIM BANK มีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้แข่งขันได้มากขึ้นทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้มีปริมาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 24,087 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ SMEs 35,475 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5,221 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.26

 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.74 โดยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ จำนวน 3,022 ล้านบาท ลดลง 1,106 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6,465 ล้านบาท โดยเป็นสำรองหนี้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 2,778 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองพึงกันร้อยละ 253.20 ทำให้ธนาคารยังคงดำรงฐานะการเงินที่มั่นคง 

 
EXIM BANK มีจุดแข็งในการทำหน้าที่องค์กรรับประกันเพื่อช่วยผู้ส่งออกคลายความกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อต่างประเทศและสามารถช่วยให้ผู้ส่งออกไทยแข่งขันได้มากขึ้น โดยใน 3 เดือนแรกของปี 2560 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจส่งออกและลงทุนรวมด้านรับประกัน เท่ากับ 12,949 ล้านบาท โดย 2,991 ล้านบาท เป็นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรือร้อยละ 23.10 ของปริมาณธุรกิจสะสมรวม ทั้งนี้ มียอดรับประกันคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 19,649 ล้านบาท
 
ขณะเดียวกัน EXIM BANK ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่อย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยปัจจุบัน EXIM BANK มีวงเงินให้การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 56,064 ล้านบาท มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 35,742 ล้านบาท ทั้งนี้ EXIM BANK มีแผนจะเปิดสำนักงานตัวแทนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยในเดือนมิถุนายน 2560 EXIM BANK จะเปิดสำนักงานผู้แทนที่ประเทศเมียนมา  
 
“EXIM BANK พร้อมสนองนโยบายรัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจส่งออกและอาจมีฐานทุนน้อย EXIM BANK พร้อมช่วยทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงของผู้ซื้อหรือประเทศผู้ซื้อที่ค้าขายหรือลงทุนด้วย” นายพิศิษฐ์กล่าว
Page 2 of 2
X

Right Click

No right click