January 22, 2021

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในปี 2020 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วโลกระลอกแล้วระลอกเล่า

พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ พัฒนาระบบประกันภัยด้วยเทคโนโลยี รองรับนวัตกรรมใหม่ในอนาคต มุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ

เป็นเวลากว่า 7 เดือนนับตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่โลกถูกคุกคามด้วยโรคระบาด COVID-19

หลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนยุคใหม่

Page 1 of 14