February 21, 2020

"โลกอนาคตเป็นของ AI อนาคตของรัสเซีย และอนาคตของมวลมนุษยชาติ ประเทศที่เป็นผู้นำในศาสตร์นี้ จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริง"  วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย

"โลกอนาคตเป็นของ AI อนาคตของรัสเซีย และอนาคตของมวลมนุษยชาติ ประเทศที่เป็นผู้นำในศาสตร์นี้ จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริง"  วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย

"โลกอนาคตเป็นของ AI อนาคตของรัสเซีย และอนาคตของมวลมนุษยชาติ ประเทศที่เป็นผู้นำในศาสตร์นี้ จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริง"  วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย

"โลกอนาคตเป็นของ AI อนาคตของรัสเซีย และอนาคตของมวลมนุษยชาติ ประเทศที่เป็นผู้นำในศาสตร์นี้ จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริง"  วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย

"โลกอนาคตเป็นของ AI อนาคตของรัสเซีย และอนาคตของมวลมนุษยชาติ ประเทศที่เป็นผู้นำในศาสตร์นี้ จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริง"  วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย

Page 1 of 4
X

Right Click

No right click