February 19, 2020

สวทช. จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกกับเอนไซม์และนวัตกรรม เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง

January 16, 2020 201

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัด “กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกกับเอนไซม์และนวัตกรรมอาหาร” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 110 คน จากโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และระยอง เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากพี่ ๆ นักวิจัยทีมไบโอเทค สวทช. ที่ให้น้อง ๆ ได้ทดลองทำด้วยตนเองในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสนุกกับเอนไซน์ กิจกรรมงานสร้างสรรค์บนผืนผ้ารักษ์โลก และกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในช่วงอายุที่สามารถเรียนรู้ได้สูงสุด โดยใช้แนวทางการลงมือทำด้วยตัวเอง (hands-on) และนำต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียน วางรากฐานระยะยาวในการเตรียมพร้อมและสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรรุ่นใหม่ ให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

 

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกกับเอนไซม์และนวัตกรรมอาหาร เริ่มต้นด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียนในเรื่องกว่าจะมาเป็นเอนไซม์และประโยชน์ของเอนไซม์ ต่อด้วยกิจกรรมมารู้จักเทคโนโลยีเอนไซน์และเอนไซม์เอนอีซ (ENZease) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อทดแทนสารเคมีการผลิตผ้าได้ 100% ซึ่งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสารเคมีที่จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม รวมถึงน้อง ๆ นักเรียนทุกคนยังได้รังสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองลงบนกระเป๋าผ้าผ่านกิจกรรมงานสร้างสรรค์บนผืนผ้ารักษ์โลก โดยพี่ ๆ ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

 

ขณะที่ช่วงบ่าย น้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้เข้าใจลักษณะธรรมชาติ วิธีตรวจวัดคุณภาพและความสดของไข่ และเข้าใจสมบีติเชิงหน้าที่ของไข่ฝนผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงฐานตามหาไซเดอร์วิเนการ์ (น้ำส้มสายชูหมัก) ที่น้อง ๆ จะได้รู้จักและสามารถเลือกวัตถุดิบ เข้าใจกระบวนการผลิต การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อให้รู้ถึงเกณฑ์มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพ โดยพี่ ๆ ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร จากศูนย์ไบโอเทค สวทช.

 

ด้านน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม น้องแก้ว ด.ญ.ณิชาดา จั่นทอง จากโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ จังหวัดระยอง เล่าว่า ชื่นชอบกิจกรรมไข่ไข่เป็นพิเศษ ทำให้ได้รู้ลักษณะทางธรรมชาติและความสดของไข่ ได้ลงมือการวัดค่า PH ของไข่ได้ และยังได้รู้ถึงคุณสมบัติของไข่ด้วย ส่วนน้องวิตามิน ด.ช.ณัฐดนัย ว่องไว จากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เล่าว่า ชอบกิจกรรมการสกัดสิ่งสกปรกของแป้งออกจากผ้า ทำให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้าหากไปเจอผ้าแบบนี้ ก็สามารถใช้วิธีแก้โดยการใช้สิ่งที่เรียนรู้ไปวันนี้

 

X

Right Click

No right click