February 19, 2020

นางสาวไอดา มาคาลิเนา นายกเทศมนตรีเมืองซามาล พร้อมด้วย นายสุนทร  ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ

นางสาวไอดา มาคาลิเนา นายกเทศมนตรีเมืองซามาล พร้อมด้วย นายสุนทร  ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ

นางสาวไอดา มาคาลิเนา นายกเทศมนตรีเมืองซามาล พร้อมด้วย นายสุนทร  ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ

นางสาวไอดา มาคาลิเนา นายกเทศมนตรีเมืองซามาล พร้อมด้วย นายสุนทร  ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ

นางสาวไอดา มาคาลิเนา นายกเทศมนตรีเมืองซามาล พร้อมด้วย นายสุนทร  ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ

Page 2 of 6
X

Right Click

No right click