MBA for ALL หลักสูตรแรกของ NIDA MBA เรียนสะสมหน่วยกิตแบบออนไลน์

ในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อกระบวนการพัฒนาทั้งภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เห็นภาพของ Technology Disruption กันอย่างกว้างขวาง

หากกล่าวถึงความเก๋า และความเป็นตำนานการก่อเกิดโรงเรียนบริหารธุรกิจในประเทศไทยขึ้นเมื่อใด นั่นคือการกำลังกล่าวถึง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า

Page 1 of 14
X

Right Click

No right click