MBA for ALL หลักสูตรแรกของ NIDA MBA เรียนสะสมหน่วยกิตแบบออนไลน์

“มีลูกศิษย์ออนไลน์จบไปหลายปีแล้วไปเป็นผู้บริหารธนาคาร จากเดิมยังเป็นผู้จัดการอยู่เลย เขาก็เติบโต เขาบอกว่าเขามีผลงาน เขาได้กระบวนการคิดจากการเรียน

Page 1 of 17
X

Right Click

No right click