January 22, 2020

จริงอยู่ที่ข้อเท็จจริงจะทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ ข้อเท็จจริงสามารถบ่งชี้ถึงปริมาณหรือข้อพิสูจน์ที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อ

จริงอยู่ที่ข้อเท็จจริงจะทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ ข้อเท็จจริงสามารถบ่งชี้ถึงปริมาณหรือข้อพิสูจน์ที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อ

จริงอยู่ที่ข้อเท็จจริงจะทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ ข้อเท็จจริงสามารถบ่งชี้ถึงปริมาณหรือข้อพิสูจน์ที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อ

จริงอยู่ที่ข้อเท็จจริงจะทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ ข้อเท็จจริงสามารถบ่งชี้ถึงปริมาณหรือข้อพิสูจน์ที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อ

จริงอยู่ที่ข้อเท็จจริงจะทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ ข้อเท็จจริงสามารถบ่งชี้ถึงปริมาณหรือข้อพิสูจน์ที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อ

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click