December 14, 2019
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

Doctor of Philosophy CMU

December 15, 2017

ความรู้คู่คุณธรรม 

ความเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่เป็นอย่างดี ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบในการสร้างสรรค์และคิดค้นหลักสูตร

Doctor of Philosophy CMU

December 15, 2017

ความรู้คู่คุณธรรม 

ความเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่เป็นอย่างดี ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบในการสร้างสรรค์และคิดค้นหลักสูตร

Doctor of Philosophy CMU

December 15, 2017

ความรู้คู่คุณธรรม 

ความเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่เป็นอย่างดี ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบในการสร้างสรรค์และคิดค้นหลักสูตร

Doctor of Philosophy CMU

December 15, 2017

ความรู้คู่คุณธรรม 

ความเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่เป็นอย่างดี ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบในการสร้างสรรค์และคิดค้นหลักสูตร

Doctor of Philosophy CMU

December 15, 2017

ความรู้คู่คุณธรรม 

ความเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่เป็นอย่างดี ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบในการสร้างสรรค์และคิดค้นหลักสูตร

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click