October 27, 2020
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

Leader

Financial Innovation

August 01, 2017
ทุน คือ ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต แข็งแรง เป้าหมายของทุกระบบเศรษฐกิจจึงอยู่ที่การจัดการกับทุนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นเป็นความมั่งคั่งของสังคมและของประเทศชาติ ดังคำนิยามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ที่ว่า
สิริเวลากว่า 75 ปี ที่ประเทศไทยได้ก่อตั้งหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งพัฒนามาเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมในเวลาต่อมา นัยว่าเพื่อเป็นหน่วยที่จะช่วยขับดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จากอดีตเคยพึ่งพารายได้หลักจากเพียงภาคเกษตร และต้องการจะผันประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมา โดยไม่ไยดีว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแบบ …
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน …
Page 4 of 4
X

Right Click

No right click