×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

KMITL พัฒนาการศึกษาก้าวไกล ตอกย้ำผู้นำด้านการศึกษา

December 15, 2017 3393

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่เว้น แม้กระทั่งแวดวงการศึกษา

ที่สถาบันการ-ศึกษาทุกแห่งล้วนแล้วแต่ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดีขึ้น สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล เพื่อดึงนักศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ซึ่งแม้ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในลำดับต้นๆ ในแง่ของคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนเข้มข้น ก็ต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ด้วย

ดร.สุดาพร สาวม่วง ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
วงการศึกษานั้น ส่งผลกระทบต่อ KMITL บ้าง แต่ไม่มากนัก เพราะด้านการบริหาร KMITL มองอนาคตไปไกลถึง 10 ปี ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น KMITL ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว จึงไม่ได้ปรับตัวมากนัก

โดยรูปแบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมของ KMITL จะเน้นการนำด้านการเรียนมาประยุกต์ใช้จริง โดยจะให้นักศึกษานำปัญหามาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน อาทิ การทำงานวิจัย ก็จะให้นักศึกษานำปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรมาบูรณาการร่วมกัน และหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้เห็นถึงที่มาของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ การทำงานวิจัยนั้น KMITL จะมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร สถาบันฯ สร้างกลไกขึ้นมาเอง โดยเน้นไปที่ให้นักศึกษาพูดคุย ปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ ให้นักศึกษาได้สัมผัสกับองค์กร หรืออุตสาหกรรมที่สนใจ จากนั้น จะมีการจัดประชุม สัมมนา ให้นักศึกษาไปท่องโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล หาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งจะมีทั้งการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาหัวข้อ มาทำงานวิจัยให้ตรงกับองค์กรตัวเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร

การประเมิน จะประเมินทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย รู้จักการใช้เครื่องมือ การใช้ห้องสมุด โลกไซเบอร์ และระบบฐานข้อมูล และนักศึกษาจะต้องนำเสนองานวิจัย และต้องได้คำตอบจากงานวิจัยให้สอดคล้องกับองค์กร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม

 

ดร.สุดาพร สาวม่วง  สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) 

 

“นักศึกษาทุกคนที่ผ่านรั้วสถาบันแห่งนี้ จะได้รับการยอมรับในวงกว้าง เปรียบเสมือนมีใบเบิกทางที่ดีที่จะก้าวเข้าไปทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ หรือตำแหน่งระดับผู้บริหาร มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่รวดเร็วขึ้น หรือบางคน เมื่อเรียนจบ อาจจะหันไปทำธุรกิจส่วนตัว มีรายได้มากขึ้น”

ดร.สุดาพร กล่าวว่า นักศึกษาหลายคน เมื่อเรียนจบออกไป ก็ไม่ได้ทิ้งธุรกิจที่ทำในระหว่างที่ศึกษา ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปควบคู่กับงานประจำ ซึ่งบางคนมีรายได้จากการค้าขาย Online มากกว่างานประจำด้วยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา KMITL ได้รองรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน Digital ด้วยการเปิดสอนการจัดการธุรกิจขนาดย่อม เน้นเรื่อง Marketing Digital Plan เพื่อรองรับกับโลกยุคดิจิทัลที่กำลังมาแรง โดยให้นักศึกษาทดลองขายสินค้าผ่านช่องทาง Online จริง ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีสินค้า มีการค้าขายจริง โดยจะวัดผลสำเร็จของนักศึกษา จากยอดขาย รายได้ กระบวนการทำธุรกิจ การจ่ายเงิน เช่น มีพร้อมเพย์ ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการทำธุรกิจผ่าน Online มากขึ้น อีกทั้งยังมีรายได้ระหว่างที่ศึกษา ซึ่งเมื่อเรียนจบอาจจะต่อยอดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ทันที

ประเด็นสำคัญที่สถาบันการศึกษากังวลกันมาก คงหนีไม่พ้น เรื่องจำนวนประชากรที่ลดลง ทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งประสบปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง แต่ KMITL ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมากนัก เนื่องจาก KMITLจะรักษาความเข้มข้นในด้านการเรียนการสอน รวมถึงมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก ทั้งไทย อเมริกา อังกฤษ ซึ่งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเป็นจุดเด่น ที่ทำให้นักศึกษามาเรียนต่อที่ลาดกระบัง

อย่างไรก็ตาม KMITL ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าวมากนัก จึงได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา เพื่อมาเปิดที่ KMITL รวมถึงเซ็น MOU ร่วมกัน 10 ประเทศในอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น โดย KMITL เป็นผู้นำการจัดระบบการเรียนการสอน มีทีมคณาจารย์ มีกลไก มีมาตรฐานด้านการเรียนการสอนระดับสูง

ดร.สุดาพร ยืนยันว่า “หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนที่ KMITL คือเน้นให้นักศึกษาทำงานวิจัย และที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่างานวิจัยที่ดีต้องผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เราจึงมุ่งเน้นสร้างคนที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัย เพื่อนำไปแก้ปัญหา โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้” 

โดยงานวิจัยของนักศึกษาทุกผลงาน ได้มาตรฐานระดับสากล จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มีคนนำไปใช้อ้างอิงจำนวนมาก มีความถี่ของการนำไปใช้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องการันตี ถึงคุณภาพงานวิจัยในผลงานของนักศึกษาจากลาดกระบัง

 

Last modified on Wednesday, 08 January 2020 16:58
X

Right Click

No right click