January 22, 2020

ธฤตพน อู่สวัสดิ์

July 06, 2017 1605
ธฤตพน อู่สวัสดิ์ ธฤตพน อู่สวัสดิ์

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 
ธฤตพน อู่สวัสดิ์ บุตรชาย รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) วันนี้กลับมาทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารธุรกิจให้กับผู้เรียน เพื่อมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประสบการณ์การเรียนรู้และการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างแดนถือเสมือนเป็นการชิมลางและฝึกปรือวิทยายุทธ์ก่อนเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวกับที่นี่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA University of Oregon MS Finance Illinois Institute of Technology (IIT) 
- ปริญญาเอก Ph.D. in Management Science (Finance) Illinois Institute of Technology (IIT)

ส่งต่อความรู้ 
ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์และสอนด้านบริหารธุรกิจด้วย นอกจากนำความรู้ด้าน MBA ส่งต่อไปให้ผู้เรียนโดยตรง ผมคิดว่า การเรียน MBA มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำธุรกิจ การมองภาพรวมขององค์กรอีกทั้งยังทำให้สามารถตัดสินใจในทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

อย่างของผมเรียนวิศวะมา ก็มีแนวคิดในแง่กระบวนการเยอะ คิดอะไรเป็นตรรกะ หรืออาจมีเรื่องของ Value เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ขณะที่เรื่องการบริหารเป็นเรื่องของการบริหารคน ทำความเข้าใจคนและองค์กร การวางโครงสร้างของบุคลากร เพื่อที่จะให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการทำธุรกิจ ซึ่งการเรียนวิศวะของผมที่ผ่านมาแทบจะไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้เลย

การสอนของที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศด้านบริหารธุรกิจ บางวิชาเป็นเลคเชอร์ มีการทำกรณีศึกษา และอาจารย์ก็นำประสบการณ์ตรงมาสอน ที่สำคัญมักพูดกันว่า MBA เวลาเรียน ความรู้ที่ได้จากอาจารย์มีสัก 40% อีก 60% เป็นความรู้จากเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วนำประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนมาแบ่งปันในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยกันมา Brainstorm และวิเคราะห์กรณีศึกษาออกมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเปิดโลกทัศน์ของเรา

โลกแห่งข้อมูล 
ผมสนใจเรื่อง Business analytics ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในโลกธุรกิจสมัยใหม่ เพราะจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจ คือเราไม่มีทางมีข้อมูลที่ครบถ้วนหรอกครับ แต่เราก็ต้องตัดสินใจให้ดีที่สุด ซึ่งหากธุรกิจได้นำ Big Data ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. Descriptive เป็นลักษณะคล้ายๆ ดูข้อมูลย้อนหลังมาใช้พล็อตกราฟ เพื่อวัดผล 2. Predictive คือการใช้ข้อมูลเยอะๆ เพื่อทำนายอนาคต 3. Prescriptive เป็นหัวใจของการวิเคราะห์การทำธุรกิจยุคใหม่ โดยใช้ข้อมูลและโมเดลมารวมกัน เพื่อแนะนำการตัดสินใจว่าจะทำการตัดสินใจอย่างไร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ Business Objective ด้วยครับ เพื่อจะได้เลือกข้อมูลและเครื่องมือมาใช้ให้บรรลุจุดประสงค์ได้ดีที่สุด

มีเป้าหมายและชัดเจน 
ช่วง Orientation ของการเข้าเรียนหลักสูตร MBA คณะกรรมการสอบจะถามว่าเรามี career objective อะไรตรงนี้ถ้าไม่มีอาจทำให้มองว่าไปเรียนเพื่ออะไร แต่ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราจะมีแรงกระตุ้นในการเรียนและเวลาทำกรณีศึกษา เราก็สามารถเลือกโปรเจ็กต์ที่ตรงกับ career objective ของเราได้ ซึ่งก็จะช่วยเอื้อประโยชน์กันอย่างมากครับ

 
Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Saturday, 02 December 2017 15:52
X

Right Click

No right click