September 27, 2020

เมื่อธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

การอบรมด้วยรูปแบบของการบูรณาการทฤษฎี กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ Industry 4.0 กิจกรรมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนา “Thailand Logistics and Supply Chain Outlook 2020” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอนาคต แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และเผยแพร่การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3

ภายใต้เป้าหมาย Thailand 4.0 รองรับอุตสาหกรรม New S-Curve ซึ่งกำลังเป็นวาระสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป ภายในงานมีการบรรยาย “Digital Trends Transforming Logistics Industry” โดย คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ “Transforming Supply Chain for the Future” โดย คุณธเนศร เนื่องจำนงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ซัพพลายเชน) บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด และการออกบูธแสดงเทคโนโลยีและการบริการด้านโลจิสติกส์

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  หัวหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 กล่าวว่า สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านหนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ซึ่งโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง สำหรับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ภายใต้เป้าหมาย Thailand 4.0 เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 540 วัน นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2560

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.logistics.kmutt.ac.th/tpqi

X

Right Click

No right click