หลักสูตรใหม่จากความร่วมมือระหว่างสองสถาบันระดับนานาชาติ MUIC และ SHTM

July 06, 2017 9104

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทยที่สามารถสร้างงานและอาชีพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้จำนวนมาก ด้วยความพร้อมของประเทศไทย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม แหล่งวัฒนธรรมโบราณ

ที่สำคัญคืองานบริการที่คนไทยได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการให้บริการได้อย่างน่าประทับใจ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปตามภูมิภาคต่างๆ มีส่วนช่วยกระจายรายได้และความเจริญสู่พื้นที่ต่างๆ  ในยุคที่โลกเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวกลายเป็นกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่มักจะเลือกสถานที่ที่น่าสนใจเพื่อแวะเยี่ยมชมหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง ความประทับใจในสถานที่และบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะได้รับ และส่วนสำคัญที่สร้างประสบการณ์ดีๆ ให้นักท่องเที่ยวคือบุคลากรผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันการศึกษา เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมาจากหลากหลายประเทศ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการจึงควรมีองค์ความรู้และวิธีคิดในระดับสากล เพื่อสามารถสร้างสรรค์การบริการและนวัตกรรมที่น่าประทับใจให้ผู้ที่มาเยือนประเทศไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) คือหนึ่งในหน่วยงานการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ยังต้องการคนที่มีทักษะความรู้ในด้านการบริการ ทักษะภาษาต่างประเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และมุมมองในระดับสากล

การพัฒนาการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ MUIC ที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม คือ School of Hotel and Tourism Management (SHTM) มหาวิทยาลัย The Hong Kong Polytechnic  ที่ได้รับการจัดลำดับให้เป็นสถาบันอันดับ 2 ในระดับนานาชาติด้านการสนับสนุนผลงานวิจัยในสายการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่ามีการเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างมีนวัตกรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้เกิดหลักสูตรใหม่ขึ้น 2 หลักสูตร ที่จะช่วยให้นักศึกษาของ MUIC สามารถได้ทักษะประสบการณ์ระดับนานาชาติเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 2 หลักสูตรประกอบด้วย

หลักสูตรนานาชาติปริญญาตรี-โทเร่งรัด “PlusOne” program เป็นปริญญาตรีและโทเกี่ยวกับการจัดการบริการนานาชาติ การจัดการท่องเที่ยวและการประชุม และการจัดการไวน์นานาชาติ 

ปริญญาโท 2 หลักสูตรนานาชาติ (Dual-Master Degree Program) Master of Management in Inter-national Hospitality Management  ที่ MUIC ร่วมกับ SHTM  

ศาสตราจารย์ Kaye Chon คณบดี SHTM กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน “เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ดังนั้นจึงสำคัญมากสำหรับนักศึกษาที่จะพัฒนามุมมองในระดับสากล และเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองอีกด้วย การที่นักศึกษามาเรียนในหลักสูตรที่สองสถาบันร่วมกันจัดขึ้น จะทำให้พวกเขาได้ใช้เวลาศึกษาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้ง 2 สถาบัน”  

โดยจุดแข็งของ SHTM ข้อหนึ่งคือมีความเป็นนานาชาติสูง ดูได้จากอาจารย์ผู้สอนที่มาจาก 22 ชาติทั่วโลก สามารถแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ในระดับนานาชาติให้แก่ผู้เรียนเพื่อสร้างบุคลากรที่อุตสาหกรรมต้องการคือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและมีแรงขับดันจากภายในในการทำสิ่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมบริการ

ศ.Chon กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการว่า “จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก มีการปรับเปลี่ยนจากยุโรปสู่อเมริกาและมาสู่เอเชีย ปัจจุบันเอเชียเป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีจำนวนประมาณ 1,200 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนถึง 25 เปอร์เซ็นต์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเอเชีย และตัวเลขก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เดิมเอเชียเราก็เรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวและบริการจากยุโรปและอเมริกา แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องมาพัฒนาสิ่งที่เป็นความรู้ของเอเชีย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากยุโรปและอเมริกา ผมมองว่าต้องมีการศึกษามุมมองใหม่เกี่ยวกับเอเชีย ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญมาก เพราะไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย เรารู้กันว่าการบริการของไทยนั้นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล จุดสำคัญคือเราจะสามารถสร้างประโยชน์จากความเป็นไทยให้เติบโตได้อย่างไร”  

เขายกตัวอย่าง ความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เช่น คำว่า “น้ำใจ” ซึ่งเป็นเรื่องการห่วงใยดูแลกันและกัน มีใจเอื้อเฟื้อ ซึ่งไม่มีในวัฒนธรรมอื่น ที่สามารถนำมาใช้เป็นองค์ประกอบทางธุรกิจที่มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมนี้ได้ การบริการด้วย “น้ำใจ” เป็นการให้บริการจากหัวใจ ไม่ใช่การดูแลแขกเพียงเพื่อหวังเงิน แต่เป็นเพราะมีความห่วงใยอยากที่จะดูแล   

ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้ แต่ละประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้เสริมในกระบวนการทำงาน สร้างเอกลักษณ์ความเป็นเอเชียที่แตกต่างจากงานบริการในอเมริกาและยุโรปได้  

Dr.Roberto B. Gozzoli ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมว่า สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ดังที่ ศ.Chon กล่าว คือได้รับประสบการณ์ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ฮ่องกงเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่ก็มีความเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในระดับนานาชาติ และทั้งสองสถาบันก็ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

“School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University เป็นผู้นำการศึกษาด้านนี้ในระดับโลก วิทยาลัยนานาชาติได้ประโยชน์จากการร่วมมือครั้งนี้ นอกจากการส่งนักศึกษาไปเรียนแล้วยังสามารถร่วมมือแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการด้านอื่นอีก ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต และการที่เรามีความสัมพันธ์กับ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University ทำให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสไปเรียนต่อได้เพิ่มขึ้น” ดร.Roberto กล่าว

นอกจากนี้การมีความร่วมมือกับทาง SHTM ยังจะช่วยพัฒนางานด้านการวิจัย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการจะใช้องค์ความรู้งานวิจัยต่างๆ มานำการสอน การทำวิจัยร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาควิชาและประเทศชาติ

โดยบัณฑิตที่จบจากแต่ละหลักสูตร ดร.Roberto บอกว่า “สิ่งที่เราอยากจะสร้างในหลักสูตร PlusOne เราจะสร้างคนที่เป็นผู้บริหารและผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล สำหรับหลักสูตรปริญญาโทเนื่องจากผู้เรียนอาจมีพื้นฐานที่มาแตกต่างกัน จึงอาจจะตอบไม่ได้ว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่พวกเขาจะได้จากวิทยาลัยนานาชาติ

คือ ความรู้ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเขาจะสามารถนำเอาองค์ความรู้นี้ไปพบกับความท้าทายที่หลากหลายและยิ่งใหญ่ขึ้นในฮ่องกง สังคมที่ฮ่องกงจะทำให้เขามีความรู้และได้ประสบการณ์ที่ท้าทายและเป็นประโยชน์กับชีวิตเขา  ผู้ที่จบจากทั้งสองหลักสูตรจะเป็นคนที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใดๆ ก็ได้ ในระดับสากล”

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเร่งรัด “PlusOne” program  

ปริญญาตรีควบปริญญาโท 1 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University ในช่วง 4 ปีแรกจะเป็นการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งภาคทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานความรู้ที่มีความจำเป็นในการคิด วิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการพัฒนาธุรกิจและการให้ความสำคัญในภาคปฏิบัติ กับการฝึกงานที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์การทำงานกับโรงแรม เรียนรู้การเป็นนักบริหารการบริการอย่างมืออาชีพกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จากนั้นไปเรียนต่อที่ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University อีก 1 ปี เพื่อจบปริญญาโท และได้ปริญญาควบสองมหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ  Master of Management in International Hospitality Management  

เป็นความร่วมมือของสองสถาบัน คือ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยและได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการถึงคุณภาพของนักศึกษาและเป็นที่ต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศจับมือกับ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับสากล ได้รับการจัดลำดับให้เป็นสถาบันอันดับสองในระดับนานาชาติด้านการสนับสนุนผลงานวิจัยในสายการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมและยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่ามีการเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีแลภาคปฏิบัติได้อย่างมีนวัตกรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนปริญญาโทที่วิทยาลัยนานาชาติ และไปต่อปริญญาโทที่ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University อีก 16 เครดิต โดยไม่ต้องสอบ โดยมีให้เลือก 3 หลักสูตร ได้แก่ MSc. in International Hospitality Management (การจัดการบริการนานาชาติ),  MSc. in International Tourism and Convention Management (การจัดการท่องเที่ยวและการประชุม), และ MSc. in International Wine Management (การจัดการไวน์นานาชาติ)

Last modified on Wednesday, 04 December 2019 05:57
X

Right Click

No right click