October 23, 2019

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดเวทีรับฟังการนำเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” โดยน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการความรู้พร้อมนำเสนอโครงงานและผลงานต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ จากวิทยากรฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง และผู้บริหารเคทีซี โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ชนิดของเห็ด กระบวนการทำก้อนเห็ด การเพาะเห็ด การดูแลเห็ดในโรงเรือน การแปรรูปเห็ดเป็นวัตถุดิบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ การสร้างแบรนด์และการทำพรีเซนเทชัน

รวมถึงการบริหารต้นทุนและการวางแผนการใช้จ่าย ภายในงานน้องๆ ยังได้ช่วยกันโชว์ฝีมือสร้างสรรค์เมนูอาหารว่างจากเห็ดที่เพาะได้ในโรงเรือนต้นแบบ ได้แก่ คานาเป้เห็ด คุ้กกี้เห็ด วาฟเฟิลเห็ด พิซซ่าเห็ด และเห็ดทอด โดยมี อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 6

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดเวทีรับฟังการนำเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” โดยน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการความรู้พร้อมนำเสนอโครงงานและผลงานต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ จากวิทยากรฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง และผู้บริหารเคทีซี โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ชนิดของเห็ด กระบวนการทำก้อนเห็ด การเพาะเห็ด การดูแลเห็ดในโรงเรือน การแปรรูปเห็ดเป็นวัตถุดิบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ การสร้างแบรนด์และการทำพรีเซนเทชัน

รวมถึงการบริหารต้นทุนและการวางแผนการใช้จ่าย ภายในงานน้องๆ ยังได้ช่วยกันโชว์ฝีมือสร้างสรรค์เมนูอาหารว่างจากเห็ดที่เพาะได้ในโรงเรือนต้นแบบ ได้แก่ คานาเป้เห็ด คุ้กกี้เห็ด วาฟเฟิลเห็ด พิซซ่าเห็ด และเห็ดทอด โดยมี อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 6

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดเวทีรับฟังการนำเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” โดยน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการความรู้พร้อมนำเสนอโครงงานและผลงานต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ จากวิทยากรฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง และผู้บริหารเคทีซี โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ชนิดของเห็ด กระบวนการทำก้อนเห็ด การเพาะเห็ด การดูแลเห็ดในโรงเรือน การแปรรูปเห็ดเป็นวัตถุดิบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ การสร้างแบรนด์และการทำพรีเซนเทชัน

รวมถึงการบริหารต้นทุนและการวางแผนการใช้จ่าย ภายในงานน้องๆ ยังได้ช่วยกันโชว์ฝีมือสร้างสรรค์เมนูอาหารว่างจากเห็ดที่เพาะได้ในโรงเรือนต้นแบบ ได้แก่ คานาเป้เห็ด คุ้กกี้เห็ด วาฟเฟิลเห็ด พิซซ่าเห็ด และเห็ดทอด โดยมี อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 6

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดเวทีรับฟังการนำเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” โดยน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการความรู้พร้อมนำเสนอโครงงานและผลงานต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ จากวิทยากรฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง และผู้บริหารเคทีซี โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ชนิดของเห็ด กระบวนการทำก้อนเห็ด การเพาะเห็ด การดูแลเห็ดในโรงเรือน การแปรรูปเห็ดเป็นวัตถุดิบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ การสร้างแบรนด์และการทำพรีเซนเทชัน

รวมถึงการบริหารต้นทุนและการวางแผนการใช้จ่าย ภายในงานน้องๆ ยังได้ช่วยกันโชว์ฝีมือสร้างสรรค์เมนูอาหารว่างจากเห็ดที่เพาะได้ในโรงเรือนต้นแบบ ได้แก่ คานาเป้เห็ด คุ้กกี้เห็ด วาฟเฟิลเห็ด พิซซ่าเห็ด และเห็ดทอด โดยมี อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 6

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดเวทีรับฟังการนำเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” โดยน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการความรู้พร้อมนำเสนอโครงงานและผลงานต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ จากวิทยากรฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง และผู้บริหารเคทีซี โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ชนิดของเห็ด กระบวนการทำก้อนเห็ด การเพาะเห็ด การดูแลเห็ดในโรงเรือน การแปรรูปเห็ดเป็นวัตถุดิบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ การสร้างแบรนด์และการทำพรีเซนเทชัน

รวมถึงการบริหารต้นทุนและการวางแผนการใช้จ่าย ภายในงานน้องๆ ยังได้ช่วยกันโชว์ฝีมือสร้างสรรค์เมนูอาหารว่างจากเห็ดที่เพาะได้ในโรงเรือนต้นแบบ ได้แก่ คานาเป้เห็ด คุ้กกี้เห็ด วาฟเฟิลเห็ด พิซซ่าเห็ด และเห็ดทอด โดยมี อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 6

Page 1 of 5

X

Right Click

No right click