October 21, 2020

เล็งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยให้กับประมงพื้นบ้านไทย

พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ พัฒนาระบบประกันภัยด้วยเทคโนโลยี รองรับนวัตกรรมใหม่ในอนาคต มุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ

เพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่าย และรองรับมาตรการ ศบค. โดยคิดเบี้ยประกันตามความคุ้มครอง และเน้นขายทางออนไลน์

ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal”

ปรับกระบวนการขาย ตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

Page 1 of 5
X

Right Click

No right click